రాంచీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రాంచీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రాంచీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బొకారో 20 మే 2022 51,410
చత్రా 20 మే 2022 51,410
ధన్బాద్ 20 మే 2022 51,410
తూర్పు సింభం 20 మే 2022 51,410
గిరిదిహ్ 20 మే 2022 51,410
గుమ్లా 20 మే 2022 51,410
హజారిబాగ్ 20 మే 2022 51,410
ఖుంతి 20 మే 2022 51,410
కోడెర్మా 20 మే 2022 51,410
లతేహర్ 20 మే 2022 51,410
లోహర్‌దగా 20 మే 2022 51,410
పలామౌ 20 మే 2022 51,410
పురులియా 20 మే 2022 51,330
రామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
రాంచీ 20 మే 2022 51,410
సారాకేలా ఖరసావన్ 20 మే 2022 51,410
సిమ్‌దేగా 20 మే 2022 51,410
వెస్ట్ సింభం 20 మే 2022 51,410
రాంచీ : బంగారం ధర

రాంచీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బొకారో 20 మే 2022 62,220
చత్రా 20 మే 2022 62,220
ధన్బాద్ 20 మే 2022 62,220
తూర్పు సింభం 20 మే 2022 62,220
గిరిదిహ్ 20 మే 2022 62,220
గుమ్లా 20 మే 2022 62,220
హజారిబాగ్ 20 మే 2022 62,220
ఖుంతి 20 మే 2022 62,220
కోడెర్మా 20 మే 2022 62,220
లతేహర్ 20 మే 2022 62,220
లోహర్‌దగా 20 మే 2022 62,220
పలామౌ 20 మే 2022 62,220
పురులియా 20 మే 2022 62,120
రామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
రాంచీ 20 మే 2022 62,220
సారాకేలా ఖరసావన్ 20 మే 2022 62,220
సిమ్‌దేగా 20 మే 2022 62,220
వెస్ట్ సింభం 20 మే 2022 62,220
రాంచీ : వెండి ధర