రత్లం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రత్లం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రత్లం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 51,780
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
బన్స్వారా 21 మే 2022 51,720
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 51,800
దాహోద్ 21 మే 2022 51,800
దేవాస్ 21 మే 2022 51,780
ధార్ 21 మే 2022 51,780
దుంగార్పూర్ 21 మే 2022 51,720
ఇండోర్ 21 మే 2022 51,780
జాబువా 21 మే 2022 51,780
మహిసాగర్ 21 మే 2022 51,800
మాండ్సౌర్ 21 మే 2022 51,780
వేప 21 మే 2022 51,780
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,720
రత్లం 21 మే 2022 51,780
షాజాపూర్ 21 మే 2022 51,780
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 51,780
రత్లం : బంగారం ధర

రత్లం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 63,070
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
బన్స్వారా 21 మే 2022 63,000
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 63,090
దాహోద్ 21 మే 2022 63,090
దేవాస్ 21 మే 2022 63,070
ధార్ 21 మే 2022 63,070
దుంగార్పూర్ 21 మే 2022 63,000
ఇండోర్ 21 మే 2022 63,070
జాబువా 21 మే 2022 63,070
మహిసాగర్ 21 మే 2022 63,090
మాండ్సౌర్ 21 మే 2022 63,070
వేప 21 మే 2022 63,070
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,000
రత్లం 21 మే 2022 63,070
షాజాపూర్ 21 మే 2022 63,070
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 63,070
రత్లం : వెండి ధర