రేవా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రేవా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రేవా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 51,740
బండా 21 మే 2022 51,740
చిత్రకూట్ 21 మే 2022 51,740
కట్ని 21 మే 2022 51,780
కౌశాంబి 21 మే 2022 51,740
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 51,740
పన్నా 21 మే 2022 51,780
రేవా 21 మే 2022 51,780
సత్నా 21 మే 2022 51,780
షాడోల్ 21 మే 2022 51,780
సిధి 21 మే 2022 51,780
సింగ్రౌలి 21 మే 2022 51,780
ఉమారియా 21 మే 2022 51,780
రేవా : బంగారం ధర

రేవా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 63,020
బండా 21 మే 2022 63,020
చిత్రకూట్ 21 మే 2022 63,020
కట్ని 21 మే 2022 63,070
కౌశాంబి 21 మే 2022 63,020
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 63,020
పన్నా 21 మే 2022 63,070
రేవా 21 మే 2022 63,070
సత్నా 21 మే 2022 63,070
షాడోల్ 21 మే 2022 63,070
సిధి 21 మే 2022 63,070
సింగ్రౌలి 21 మే 2022 63,070
ఉమారియా 21 మే 2022 63,070
రేవా : వెండి ధర