రేవారి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రేవారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రేవారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీగ .్ 20 మే 2022 51,410
అల్వార్ 20 మే 2022 51,390
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 51,410
భరత్పూర్ 20 మే 2022 51,390
భివానీ 20 మే 2022 51,380
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 51,410
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 51,380
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 51,310
దౌసా 20 మే 2022 51,390
డిఫెన్స్ కాలనీ 20 మే 2022 51,310
ద్వారక 20 మే 2022 51,310
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 51,380
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
ఘజియాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గుర్గావ్ 20 మే 2022 51,380
హాపూర్ 20 మే 2022 51,410
హత్రాస్ 20 మే 2022 51,410
హిసార్ 20 మే 2022 51,380
J జ్జర్ 20 మే 2022 51,380
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 51,390
జింద్ 20 మే 2022 51,380
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 51,380
మధుర 20 మే 2022 51,410
మీరట్ 20 మే 2022 51,410
మేవాట్ 20 మే 2022 51,380
నరేలా 20 మే 2022 51,310
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 51,310
పాల్వాల్ 20 మే 2022 51,380
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
ప్రీత్ విహార్ 20 మే 2022 51,310
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 51,310
రేవారి 20 మే 2022 51,380
రోహిణి 20 మే 2022 51,310
రోహ్తక్ 20 మే 2022 51,380
సాకేత్ 20 మే 2022 51,310
షహదారా 20 మే 2022 51,310
షంలి 20 మే 2022 51,410
సికార్ 20 మే 2022 51,390
సోనిపట్ 20 మే 2022 51,380
యమునా విహార్ 20 మే 2022 51,310
రేవారి : బంగారం ధర

రేవారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీగ .్ 20 మే 2022 62,220
అల్వార్ 20 మే 2022 62,190
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 62,220
భరత్పూర్ 20 మే 2022 62,190
భివానీ 20 మే 2022 62,190
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 62,220
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 62,190
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 62,100
దౌసా 20 మే 2022 62,190
డిఫెన్స్ కాలనీ 20 మే 2022 62,100
ద్వారక 20 మే 2022 62,100
ఫరీదాబాద్ 20 మే 2022 62,190
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
ఘజియాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గుర్గావ్ 20 మే 2022 62,190
హాపూర్ 20 మే 2022 62,220
హత్రాస్ 20 మే 2022 62,220
హిసార్ 20 మే 2022 62,190
J జ్జర్ 20 మే 2022 62,190
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 62,190
జింద్ 20 మే 2022 62,190
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 62,190
మధుర 20 మే 2022 62,220
మీరట్ 20 మే 2022 62,220
మేవాట్ 20 మే 2022 62,190
నరేలా 20 మే 2022 62,100
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 62,100
పాల్వాల్ 20 మే 2022 62,190
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
ప్రీత్ విహార్ 20 మే 2022 62,100
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 62,100
రేవారి 20 మే 2022 62,190
రోహిణి 20 మే 2022 62,100
రోహ్తక్ 20 మే 2022 62,190
సాకేత్ 20 మే 2022 62,100
షహదారా 20 మే 2022 62,100
షంలి 20 మే 2022 62,220
సికార్ 20 మే 2022 62,190
సోనిపట్ 20 మే 2022 62,190
యమునా విహార్ 20 మే 2022 62,100
రేవారి : వెండి ధర