రోహ్తాస్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 21 మే 2022 51,700
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 51,700
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బల్లియా 21 మే 2022 51,740
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,700
బక్సర్ 21 మే 2022 51,700
చందౌలి 21 మే 2022 51,740
చత్రా 21 మే 2022 51,740
ఛప్రా 21 మే 2022 51,700
గర్హ్వా 21 మే 2022 51,740
గయా 21 మే 2022 51,700
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 51,740
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 51,700
కైమూర్ 21 మే 2022 51,700
లతేహర్ 21 మే 2022 51,740
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 51,740
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 51,740
నలంద 21 మే 2022 51,700
నవాడ 21 మే 2022 51,700
పలామౌ 21 మే 2022 51,740
పాట్నా 21 మే 2022 51,700
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 51,700
సివాన్ 21 మే 2022 51,700
సోన్భద్ర 21 మే 2022 51,740
వైశాలి 21 మే 2022 51,700
వారణాసి 21 మే 2022 51,740
రోహ్తాస్ : బంగారం ధర

రోహ్తాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 21 మే 2022 62,970
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 62,970
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బల్లియా 21 మే 2022 63,020
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,970
బక్సర్ 21 మే 2022 62,970
చందౌలి 21 మే 2022 63,020
చత్రా 21 మే 2022 63,020
ఛప్రా 21 మే 2022 62,970
గర్హ్వా 21 మే 2022 63,020
గయా 21 మే 2022 62,970
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 63,020
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 62,970
కైమూర్ 21 మే 2022 62,970
లతేహర్ 21 మే 2022 63,020
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 63,020
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 63,020
నలంద 21 మే 2022 62,970
నవాడ 21 మే 2022 62,970
పలామౌ 21 మే 2022 63,020
పాట్నా 21 మే 2022 62,970
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 62,970
సివాన్ 21 మే 2022 62,970
సోన్భద్ర 21 మే 2022 63,020
వైశాలి 21 మే 2022 62,970
వారణాసి 21 మే 2022 63,020
రోహ్తాస్ : వెండి ధర