సైహా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సైహా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సైహా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 20 మే 2022 51,590
చంపై 20 మే 2022 51,590
లాంగ్ట్లై 20 మే 2022 51,590
లుంగ్లీ 20 మే 2022 51,590
మమిత్ 20 మే 2022 51,590
సైహా 20 మే 2022 51,590
సెర్షిప్ 20 మే 2022 51,590
సైహా : బంగారం ధర

సైహా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 20 మే 2022 62,440
చంపై 20 మే 2022 62,440
లాంగ్ట్లై 20 మే 2022 62,440
లుంగ్లీ 20 మే 2022 62,440
మమిత్ 20 మే 2022 62,440
సైహా 20 మే 2022 62,440
సెర్షిప్ 20 మే 2022 62,440
సైహా : వెండి ధర