సాంబా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సాంబా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సాంబా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 21 మే 2022 51,730
అనంతనాగ్ 21 మే 2022 51,820
బాద్గం 21 మే 2022 51,820
చంబ 21 మే 2022 51,780
దోడా 21 మే 2022 51,820
గురుదాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
హోషియార్పూర్ 21 మే 2022 51,730
జలంధర్ 21 మే 2022 51,730
జమ్మూ 21 మే 2022 51,820
కాంగ్రా 21 మే 2022 51,780
కపుర్తాలా 21 మే 2022 51,730
కథువా 21 మే 2022 51,820
కిష్త్వార్ 21 మే 2022 51,820
కుల్గం 21 మే 2022 51,820
పఠాన్‌కోట్ 21 మే 2022 51,730
పుల్వామా 21 మే 2022 51,820
రాజౌరి 21 మే 2022 51,820
రాంబన్ 21 మే 2022 51,820
రియాసి 21 మే 2022 51,820
సాంబా 21 మే 2022 51,820
షోపియన్ 21 మే 2022 51,820
టార్న్ తరణ్ 21 మే 2022 51,730
ఉధంపూర్ 21 మే 2022 51,820
సాంబా : బంగారం ధర

సాంబా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 21 మే 2022 63,010
అనంతనాగ్ 21 మే 2022 63,110
బాద్గం 21 మే 2022 63,110
చంబ 21 మే 2022 63,070
దోడా 21 మే 2022 63,110
గురుదాస్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
హోషియార్పూర్ 21 మే 2022 63,010
జలంధర్ 21 మే 2022 63,010
జమ్మూ 21 మే 2022 63,110
కాంగ్రా 21 మే 2022 63,070
కపుర్తాలా 21 మే 2022 63,010
కథువా 21 మే 2022 63,110
కిష్త్వార్ 21 మే 2022 63,110
కుల్గం 21 మే 2022 63,110
పఠాన్‌కోట్ 21 మే 2022 63,010
పుల్వామా 21 మే 2022 63,110
రాజౌరి 21 మే 2022 63,110
రాంబన్ 21 మే 2022 63,110
రియాసి 21 మే 2022 63,110
సాంబా 21 మే 2022 63,110
షోపియన్ 21 మే 2022 63,110
టార్న్ తరణ్ 21 మే 2022 63,010
ఉధంపూర్ 21 మే 2022 63,110
సాంబా : వెండి ధర