షాడోల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

షాడోల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

షాడోల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 51,780
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,710
దిండోరి 21 మే 2022 51,780
జబల్పూర్ 21 మే 2022 51,780
కట్ని 21 మే 2022 51,780
కవర్ధ 21 మే 2022 51,710
కొరియా 21 మే 2022 51,710
మాండ్ల 21 మే 2022 51,780
ముంగేలి 21 మే 2022 51,710
రేవా 21 మే 2022 51,780
సత్నా 21 మే 2022 51,780
షాడోల్ 21 మే 2022 51,780
సిధి 21 మే 2022 51,780
సూరజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,710
ఉమారియా 21 మే 2022 51,780
షాడోల్ : బంగారం ధర

షాడోల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 63,070
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 62,980
దిండోరి 21 మే 2022 63,070
జబల్పూర్ 21 మే 2022 63,070
కట్ని 21 మే 2022 63,070
కవర్ధ 21 మే 2022 62,980
కొరియా 21 మే 2022 62,980
మాండ్ల 21 మే 2022 63,070
ముంగేలి 21 మే 2022 62,980
రేవా 21 మే 2022 63,070
సత్నా 21 మే 2022 63,070
షాడోల్ 21 మే 2022 63,070
సిధి 21 మే 2022 63,070
సూరజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,980
ఉమారియా 21 మే 2022 63,070
షాడోల్ : వెండి ధర