శివపురి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

శివపురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

శివపురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అశోక్నగర్ 20 మే 2022 51,450
బారన్ 20 మే 2022 51,390
వెనుక 20 మే 2022 51,450
డాటియా 20 మే 2022 51,450
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 51,390
గుణ 20 మే 2022 51,450
గ్వాలియర్ 20 మే 2022 51,450
Han ాన్సీ 20 మే 2022 51,410
కరౌలి 20 మే 2022 51,390
లలిత్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
మోరెనా 20 మే 2022 51,450
సవైమాధోపూర్ 20 మే 2022 51,390
షియోపూర్ 20 మే 2022 51,450
శివపురి 20 మే 2022 51,450
టికామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,450
శివపురి : బంగారం ధర

శివపురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అశోక్నగర్ 20 మే 2022 62,270
బారన్ 20 మే 2022 62,190
వెనుక 20 మే 2022 62,270
డాటియా 20 మే 2022 62,270
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 62,190
గుణ 20 మే 2022 62,270
గ్వాలియర్ 20 మే 2022 62,270
Han ాన్సీ 20 మే 2022 62,220
కరౌలి 20 మే 2022 62,190
లలిత్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
మోరెనా 20 మే 2022 62,270
సవైమాధోపూర్ 20 మే 2022 62,190
షియోపూర్ 20 మే 2022 62,270
శివపురి 20 మే 2022 62,270
టికామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,270
శివపురి : వెండి ధర