షోపియన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

షోపియన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

షోపియన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 51,820
బాద్గం 20 మే 2022 51,820
బండిపోరా 20 మే 2022 51,820
బారాముల్లా 20 మే 2022 51,820
దోడా 20 మే 2022 51,820
గండెర్బల్ 20 మే 2022 51,820
జమ్మూ 20 మే 2022 51,820
కార్గిల్ 20 మే 2022 51,820
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 51,820
కుల్గం 20 మే 2022 51,820
కుప్వారా 20 మే 2022 51,820
పూంచ్ 20 మే 2022 51,820
పుల్వామా 20 మే 2022 51,820
రాజౌరి 20 మే 2022 51,820
రాంబన్ 20 మే 2022 51,820
రియాసి 20 మే 2022 51,820
సాంబా 20 మే 2022 51,820
షోపియన్ 20 మే 2022 51,820
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 51,820
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 51,820
షోపియన్ : బంగారం ధర

షోపియన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 63,110
బాద్గం 20 మే 2022 63,110
బండిపోరా 20 మే 2022 63,110
బారాముల్లా 20 మే 2022 63,110
దోడా 20 మే 2022 63,110
గండెర్బల్ 20 మే 2022 63,110
జమ్మూ 20 మే 2022 63,110
కార్గిల్ 20 మే 2022 63,110
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 63,110
కుల్గం 20 మే 2022 63,110
కుప్వారా 20 మే 2022 63,110
పూంచ్ 20 మే 2022 63,110
పుల్వామా 20 మే 2022 63,110
రాజౌరి 20 మే 2022 63,110
రాంబన్ 20 మే 2022 63,110
రియాసి 20 మే 2022 63,110
సాంబా 20 మే 2022 63,110
షోపియన్ 20 మే 2022 63,110
శ్రీనగర్ 20 మే 2022 63,110
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 63,110
షోపియన్ : వెండి ధర