సిరోహి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సిరోహి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సిరోహి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరవల్లి 20 మే 2022 51,460
దుంగార్పూర్ 20 మే 2022 51,390
హిమ్మత్‌నగర్ 20 మే 2022 51,460
జలోర్ 20 మే 2022 51,390
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 51,390
మెహసానా 20 మే 2022 51,460
పాలన్పూర్ 20 మే 2022 51,460
పాలి 20 మే 2022 51,390
పటాన్ 20 మే 2022 51,460
రాజ్‌సమంద్ 20 మే 2022 51,390
సిరోహి 20 మే 2022 51,390
ఉదయపూర్ 20 మే 2022 51,390
సిరోహి : బంగారం ధర

సిరోహి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరవల్లి 20 మే 2022 62,280
దుంగార్పూర్ 20 మే 2022 62,190
హిమ్మత్‌నగర్ 20 మే 2022 62,280
జలోర్ 20 మే 2022 62,190
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 62,190
మెహసానా 20 మే 2022 62,280
పాలన్పూర్ 20 మే 2022 62,280
పాలి 20 మే 2022 62,190
పటాన్ 20 మే 2022 62,280
రాజ్‌సమంద్ 20 మే 2022 62,190
సిరోహి 20 మే 2022 62,190
ఉదయపూర్ 20 మే 2022 62,190
సిరోహి : వెండి ధర