తవాంగ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తవాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తవాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 21 మే 2022 51,830
బిశ్వనాథ్ 21 మే 2022 51,830
చిరాంగ్ 21 మే 2022 51,830
డారంగ్ 21 మే 2022 51,830
తూర్పు ఖమెంగ్ 21 మే 2022 51,870
కమ్రప్ 21 మే 2022 51,830
మోరిగాన్ 21 మే 2022 51,830
నాగాన్ 21 మే 2022 51,830
నల్బరి 21 మే 2022 51,830
సోనిత్పూర్ 21 మే 2022 51,830
తవాంగ్ 21 మే 2022 51,870
ఉదల్గురి 21 మే 2022 51,830
వెస్ట్ కామెంగ్ 21 మే 2022 51,870
తవాంగ్ : బంగారం ధర

తవాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 21 మే 2022 63,140
బిశ్వనాథ్ 21 మే 2022 63,140
చిరాంగ్ 21 మే 2022 63,140
డారంగ్ 21 మే 2022 63,140
తూర్పు ఖమెంగ్ 21 మే 2022 63,190
కమ్రప్ 21 మే 2022 63,140
మోరిగాన్ 21 మే 2022 63,140
నాగాన్ 21 మే 2022 63,140
నల్బరి 21 మే 2022 63,140
సోనిత్పూర్ 21 మే 2022 63,140
తవాంగ్ 21 మే 2022 63,190
ఉదల్గురి 21 మే 2022 63,140
వెస్ట్ కామెంగ్ 21 మే 2022 63,190
తవాంగ్ : వెండి ధర