థానే : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

థానే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

థానే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
డామన్ 21 మే 2022 51,810
గ్రేటర్ ముంబై 21 మే 2022 51,730
ముంబై 21 మే 2022 51,730
నాసిక్ 21 మే 2022 51,730
పాల్ఘర్ 21 మే 2022 51,730
పూణే 21 మే 2022 51,730
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 51,730
సిల్వాస్సా 21 మే 2022 51,810
థానే 21 మే 2022 51,730
వల్సాద్ 21 మే 2022 51,800
థానే : బంగారం ధర

థానే : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
డామన్ 21 మే 2022 63,100
గ్రేటర్ ముంబై 21 మే 2022 63,010
ముంబై 21 మే 2022 63,010
నాసిక్ 21 మే 2022 63,010
పాల్ఘర్ 21 మే 2022 63,010
పూణే 21 మే 2022 63,010
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 63,010
సిల్వాస్సా 21 మే 2022 63,100
థానే 21 మే 2022 63,010
వల్సాద్ 21 మే 2022 63,090
థానే : వెండి ధర