డాంగ్స్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డాంగ్స్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డాంగ్స్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భరూచ్ 20 మే 2022 51,460
డామన్ 20 మే 2022 51,470
ధూలే 20 మే 2022 51,400
నందూర్బార్ 20 మే 2022 51,400
నర్మదా 20 మే 2022 51,460
నాసిక్ 20 మే 2022 51,400
నవసరి 20 మే 2022 51,460
పాల్ఘర్ 20 మే 2022 51,400
సిల్వాస్సా 20 మే 2022 51,470
సూరత్ 20 మే 2022 51,460
తాపి 20 మే 2022 51,460
డాంగ్స్ 20 మే 2022 51,460
వల్సాద్ 20 మే 2022 51,460
డాంగ్స్ : బంగారం ధర

డాంగ్స్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భరూచ్ 20 మే 2022 62,280
డామన్ 20 మే 2022 62,300
ధూలే 20 మే 2022 62,200
నందూర్బార్ 20 మే 2022 62,200
నర్మదా 20 మే 2022 62,280
నాసిక్ 20 మే 2022 62,200
నవసరి 20 మే 2022 62,280
పాల్ఘర్ 20 మే 2022 62,200
సిల్వాస్సా 20 మే 2022 62,300
సూరత్ 20 మే 2022 62,280
తాపి 20 మే 2022 62,280
డాంగ్స్ 20 మే 2022 62,280
వల్సాద్ 20 మే 2022 62,280
డాంగ్స్ : వెండి ధర