తిరువారూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తిరువారూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తిరువారూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 20 మే 2022 51,870
కడలూరు 20 మే 2022 51,870
కారైకల్ 20 మే 2022 51,910
నాగపట్నం 20 మే 2022 51,870
పెరంబలూర్ 20 మే 2022 51,870
పాండిచేరి 20 మే 2022 51,910
పుదుక్కోట్టై 20 మే 2022 51,870
శివగంగ 20 మే 2022 51,870
తంజావూర్ 20 మే 2022 51,870
తిరువారూర్ 20 మే 2022 51,870
తిరుచ్చిరాపల్లి 20 మే 2022 51,870
విలుప్పురం 20 మే 2022 51,870
తిరువారూర్ : బంగారం ధర

తిరువారూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 20 మే 2022 63,190
కడలూరు 20 మే 2022 63,190
కారైకల్ 20 మే 2022 63,230
నాగపట్నం 20 మే 2022 63,190
పెరంబలూర్ 20 మే 2022 63,190
పాండిచేరి 20 మే 2022 63,230
పుదుక్కోట్టై 20 మే 2022 63,190
శివగంగ 20 మే 2022 63,190
తంజావూర్ 20 మే 2022 63,190
తిరువారూర్ 20 మే 2022 63,190
తిరుచ్చిరాపల్లి 20 మే 2022 63,190
విలుప్పురం 20 మే 2022 63,190
తిరువారూర్ : వెండి ధర