టోంక్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

టోంక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

టోంక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 21 మే 2022 51,720
బారన్ 21 మే 2022 51,720
భిల్వారా 21 మే 2022 51,720
బుండి 21 మే 2022 51,720
దౌసా 21 మే 2022 51,720
జైపూర్ 21 మే 2022 51,720
కరౌలి 21 మే 2022 51,720
కోటా 21 మే 2022 51,720
సవైమాధోపూర్ 21 మే 2022 51,720
షియోపూర్ 21 మే 2022 51,780
టోంక్ 21 మే 2022 51,720
టోంక్ : బంగారం ధర

టోంక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 21 మే 2022 63,000
బారన్ 21 మే 2022 63,000
భిల్వారా 21 మే 2022 63,000
బుండి 21 మే 2022 63,000
దౌసా 21 మే 2022 63,000
జైపూర్ 21 మే 2022 63,000
కరౌలి 21 మే 2022 63,000
కోటా 21 మే 2022 63,000
సవైమాధోపూర్ 21 మే 2022 63,000
షియోపూర్ 21 మే 2022 63,070
టోంక్ 21 మే 2022 63,000
టోంక్ : వెండి ధర