ఉధమ్ సింగ్ నగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉధమ్ సింగ్ నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉధమ్ సింగ్ నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 20 మే 2022 51,420
అమ్రోహా 20 మే 2022 51,410
బాగేశ్వర్ 20 మే 2022 51,420
బరేలీ 20 మే 2022 51,410
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 51,410
బుడాన్ 20 మే 2022 51,410
చమోలి 20 మే 2022 51,420
చంపావత్ 20 మే 2022 51,420
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
మొరాదాబాద్ 20 మే 2022 51,410
నైనిటాల్ 20 మే 2022 51,420
పౌరి 20 మే 2022 51,420
పిలిభిత్ 20 మే 2022 51,410
పిథోరగ h ్ 20 మే 2022 51,420
రాంపూర్ 20 మే 2022 51,410
రుద్రప్రయాగ్ 20 మే 2022 51,420
సంభల్ 20 మే 2022 51,410
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 20 మే 2022 51,420
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ : బంగారం ధర

ఉధమ్ సింగ్ నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 20 మే 2022 62,230
అమ్రోహా 20 మే 2022 62,220
బాగేశ్వర్ 20 మే 2022 62,230
బరేలీ 20 మే 2022 62,220
బిజ్నోర్ 20 మే 2022 62,220
బుడాన్ 20 మే 2022 62,220
చమోలి 20 మే 2022 62,230
చంపావత్ 20 మే 2022 62,230
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
మొరాదాబాద్ 20 మే 2022 62,220
నైనిటాల్ 20 మే 2022 62,230
పౌరి 20 మే 2022 62,230
పిలిభిత్ 20 మే 2022 62,220
పిథోరగ h ్ 20 మే 2022 62,230
రాంపూర్ 20 మే 2022 62,220
రుద్రప్రయాగ్ 20 మే 2022 62,230
సంభల్ 20 మే 2022 62,220
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 20 మే 2022 62,230
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ : వెండి ధర