ఉమారియా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉమారియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉమారియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 51,780
దిండోరి 21 మే 2022 51,780
జబల్పూర్ 21 మే 2022 51,780
కట్ని 21 మే 2022 51,780
కొరియా 21 మే 2022 51,710
మాండ్ల 21 మే 2022 51,780
పన్నా 21 మే 2022 51,780
రేవా 21 మే 2022 51,780
సత్నా 21 మే 2022 51,780
షాడోల్ 21 మే 2022 51,780
సిధి 21 మే 2022 51,780
ఉమారియా 21 మే 2022 51,780
ఉమారియా : బంగారం ధర

ఉమారియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 63,070
దిండోరి 21 మే 2022 63,070
జబల్పూర్ 21 మే 2022 63,070
కట్ని 21 మే 2022 63,070
కొరియా 21 మే 2022 62,980
మాండ్ల 21 మే 2022 63,070
పన్నా 21 మే 2022 63,070
రేవా 21 మే 2022 63,070
సత్నా 21 మే 2022 63,070
షాడోల్ 21 మే 2022 63,070
సిధి 21 మే 2022 63,070
ఉమారియా 21 మే 2022 63,070
ఉమారియా : వెండి ధర