ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చాంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,540
తూర్పు సియాంగ్ 20 మే 2022 51,540
లోహిత్ 20 మే 2022 51,540
దిగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 20 మే 2022 51,540
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 20 మే 2022 51,540
వెస్ట్ సియాంగ్ 20 మే 2022 51,540
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ : బంగారం ధర

ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చాంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 62,380
తూర్పు సియాంగ్ 20 మే 2022 62,380
లోహిత్ 20 మే 2022 62,380
దిగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 20 మే 2022 62,380
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 20 మే 2022 62,380
వెస్ట్ సియాంగ్ 20 మే 2022 62,380
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ : వెండి ధర