ఉత్తర కన్నడ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర కన్నడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర కన్నడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెల్గాం 20 మే 2022 51,770
దావంగరే 20 మే 2022 51,770
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 51,770
గడగ్ 20 మే 2022 51,770
హవేరి 20 మే 2022 51,770
మార్గవో 20 మే 2022 51,740
పనాజీ 20 మే 2022 51,740
షిమోగా 20 మే 2022 51,770
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 51,770
ఉత్తర కన్నడ్ : బంగారం ధర

ఉత్తర కన్నడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బెల్గాం 20 మే 2022 63,060
దావంగరే 20 మే 2022 63,060
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 63,060
గడగ్ 20 మే 2022 63,060
హవేరి 20 మే 2022 63,060
మార్గవో 20 మే 2022 63,020
పనాజీ 20 మే 2022 63,020
షిమోగా 20 మే 2022 63,060
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 63,060
ఉత్తర కన్నడ్ : వెండి ధర