విలుప్పురం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

విలుప్పురం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

విలుప్పురం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 21 మే 2022 51,870
చిత్తూరు 21 మే 2022 51,810
కడలూరు 21 మే 2022 51,870
ధర్మపురి 21 మే 2022 51,870
కాంచీపురం 21 మే 2022 51,870
కారైకల్ 21 మే 2022 51,910
కృష్ణగిరి 21 మే 2022 51,870
నాగపట్నం 21 మే 2022 51,870
నమక్కల్ 21 మే 2022 51,870
పెరంబలూర్ 21 మే 2022 51,870
పాండిచేరి 21 మే 2022 51,910
సేలం 21 మే 2022 51,870
తంజావూర్ 21 మే 2022 51,870
తిరువారూర్ 21 మే 2022 51,870
తిరుచ్చిరాపల్లి 21 మే 2022 51,870
తిరువన్నమలై 21 మే 2022 51,870
వెల్లూర్ 21 మే 2022 51,870
విలుప్పురం 21 మే 2022 51,870
విలుప్పురం : బంగారం ధర

విలుప్పురం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 21 మే 2022 63,190
చిత్తూరు 21 మే 2022 63,100
కడలూరు 21 మే 2022 63,190
ధర్మపురి 21 మే 2022 63,190
కాంచీపురం 21 మే 2022 63,190
కారైకల్ 21 మే 2022 63,230
కృష్ణగిరి 21 మే 2022 63,190
నాగపట్నం 21 మే 2022 63,190
నమక్కల్ 21 మే 2022 63,190
పెరంబలూర్ 21 మే 2022 63,190
పాండిచేరి 21 మే 2022 63,230
సేలం 21 మే 2022 63,190
తంజావూర్ 21 మే 2022 63,190
తిరువారూర్ 21 మే 2022 63,190
తిరుచ్చిరాపల్లి 21 మే 2022 63,190
తిరువన్నమలై 21 మే 2022 63,190
వెల్లూర్ 21 మే 2022 63,190
విలుప్పురం 21 మే 2022 63,190
విలుప్పురం : వెండి ధర