వాషిమ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

వాషిమ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

వాషిమ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆదిలాబాద్ 20 మే 2022 51,470
అకోలా 20 మే 2022 51,400
అమరావతి 20 మే 2022 51,400
బుల్ధన 20 మే 2022 51,400
హింగోలి 20 మే 2022 51,400
జల్నా 20 మే 2022 51,400
నందే 20 మే 2022 51,400
పర్భాని 20 మే 2022 51,400
వాషిమ్ 20 మే 2022 51,400
యవత్మల్ 20 మే 2022 51,400
వాషిమ్ : బంగారం ధర

వాషిమ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆదిలాబాద్ 20 మే 2022 62,300
అకోలా 20 మే 2022 62,200
అమరావతి 20 మే 2022 62,200
బుల్ధన 20 మే 2022 62,200
హింగోలి 20 మే 2022 62,200
జల్నా 20 మే 2022 62,200
నందే 20 మే 2022 62,200
పర్భాని 20 మే 2022 62,200
వాషిమ్ 20 మే 2022 62,200
యవత్మల్ 20 మే 2022 62,200
వాషిమ్ : వెండి ధర