యనం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

యనం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

యనం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు గోదావరి 20 మే 2022 51,810
మచిలిపట్నం 20 మే 2022 51,810
విశాఖపట్నం 20 మే 2022 51,810
పశ్చిమ గోదావరి 20 మే 2022 51,810
యనం 20 మే 2022 51,910
యనం : బంగారం ధర

యనం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు గోదావరి 20 మే 2022 63,100
మచిలిపట్నం 20 మే 2022 63,100
విశాఖపట్నం 20 మే 2022 63,100
పశ్చిమ గోదావరి 20 మే 2022 63,100
యనం 20 మే 2022 63,230
యనం : వెండి ధర